A hőszivattyút olcsóbb üzemeltetni, mint a gáz- vagy olajkazánokat.
A passzívház egyszeri befektetés, és hamar megtérül az ára.
A hőszivattyú egy a Carnot körfolyamat alapján működő fűtőkészülék.
A hőszivattyú működési elvéből adódóan a környezeti hőt hasznosítja.
A passzívházak egyre szélesebb körben elterjedtek Európa szerte.
A passzívházak segítségével kellemes otthont és környezetbarát épületet teremtünk.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

 

A Magyar Hőszivattyú Szövetség (MAHŐSZ)
adatkezeléséhez


1. Adatkezelő megnevezése

Magyar Hőszivattyú Szövetség (a továbbiakban: MAHŐSZ)
Székhely: 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9.
Telefon: +36 (1) 302-4707
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


2. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja a MAHŐSZ Alapszabályában rögzített egyesületi céljainak megvalósítása, ennek körében érdekképviseleti, érdekegyeztetési tevékenység kifejtése, tudásmegosztás.
E célból a MAHŐSZ a következő személyes adatokat kezeli: a tagok hozzájárulása alapján belépési nyilatkozatukban szereplő adatok (természetes személy tag esetén neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, munkahelye, munkaköre, beosztása, legmagasabb iskolai végzettsége, egyéb szakmai szervezeti, kamarai tagság, szakmai gyakorlat, tervezői/szakértői névjegyzék száma, nyelvtudás, e-mailcím, telefonszám), gazdasági társaság tagok esetében a vezető tisztségviselő, illetve kapcsolattartó előzetes hozzájárulásával megadott adatai (neve, titulusa, e-mailcíme, telefonszáma).


3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) (General Data Protection Regulation, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, az érintett személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez adott önkéntes hozzájárulásán alapul.


4. A kezelt személyes adatok forrása, és azon adatok köre, amelyeket nem az érintett bocsátott a MAHŐSZ rendelkezésére

A tagságra jelentkező gazdasági társaságok, mint adatkezelők által megadott kapcsolattartó nevét, elérhetőségét, valamint további személyes adatokat a MAHŐSZ nem az érintettől gyűjti.


5. A személyes adatok tárolásának ideje

Az adatokat tartalmazó papír és elektronikus dokumentumot a MAHŐSZ a jogszabályi előírások szerinti határidőig, a vonatkozó mindenkori jogszabály kötelező előírása hiányában a tagság ideje alatt, illetve a tagság tagdíj nem fizetése miatti megszűnése esetén a taggal szembeni követelés érvényesítéséig kezeli.


6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

   6.1. A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a
MAHŐSZ-től tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra,
hogy megismerje azt, hogy
• a MAHŐSZ mely személyes adatait, milyen jogalapon, mely adatkezelési
célból, mennyi ideig kezeli, továbbá, hogy a MAHŐSZ kinek, mikor, milyen
jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy
kinek továbbította a személyes adatait, és személyes adatai milyen forrásból
származnak,
• a MAHŐSZ alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját,
ideértve a profilalkotást is.


A MAHŐSZ az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt
követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A
MAHŐSZ az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak
védelme érdekében köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni
kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás,
az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett
személyének azonosításához kötött.


   6.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy
a MAHŐSZ módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt
érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a MAHŐSZ a kérést
legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti
a módosítást kérelmező személyt.


   6.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy
a a MAHŐSZ korlátozza személyes adatai kezelését (az adatkezelés korlátozott
jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés
biztosításával), amennyiben
• vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a MAHŐSZ arra az
időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok
pontosságát),
• az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását,
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).


   6.4. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a MAHŐSZ a személyes adatát a jelen
adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezeli.
Ebben az esetben a MAHŐSZnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


   6.5. A törléshez való jog
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az érintett csak akkor élhet a
törléshez való jogával, ha a MAHŐSZ 2. pontban megjelölt feladatainak
végrehajtásához az adat már nem szükséges, különös tekintettel, ha az érintett
tagsága, vagy gazdasági társaság tag esetén a gazdasági társaság tagnál
munkaviszonya, egyéb munkavégzésre irányuló viszonya, betöltött tisztsége, amely a
kapcsolattartói minőségét, ezáltal az adatkezelést megalapozta, megszűnt, és
jogszabály az adat további MAHŐSZ általi kezelését nem teszi kötelezővé.


7. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a MAHŐSZ a személyes adatainak kezelése során
megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt nyújthat be a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (címe: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap: www.naih.hu), illetve lehetősége van adatainak
védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az
esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási
helye (ideiglenes lakcím), illetve a MAHŐSZ székhelye szerint illetékes törvényszéknél
nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket
megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. A
MAHŐSZ székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik
illetékességgel.